Beantwoording Kamervragen over orthopedische schoenen voor jonggehandicapten

Vragen van de leden Karabulut en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vergoeding van orthopedische schoenen van jonggehandicapten (ingezonden 30 maart 2012)

Vraag 1

Herinnert u zich de antwoorden op eerdere vragen waarin u
jonggehandicapten die naar vermogen werken op de dagbesteding voor
noodzakelijke voorzieningen verwijst naar de Zorgverzekeringswet? 1)

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Bent u ermee bekend dat de Zorgverzekeringwet alleen orthopedische
schoenen voor dagelijks gebruik vergoedt en geen orthopedische
werkschoenen?

Vraag 3

Acht u het wenselijk dat jonggehandicapten die naar vermogen werken op
de dagbesteding noch bij het Uitvoeringsorgaan
werknemersverzekeringen (UWV), noch bij de zorgverzekering, noch bij
de bijzondere bijstand de orthopedische werkschoenen vergoed kunnen
krijgen en hierdoor genoodzaakt zijn om deze dagbesteding op te
zeggen? Kunt u aangeven waar jonggehandicapten deze noodzakelijke
voorziening vergoed kunnen krijgen? Zo nee, welke maatregelen gaat u
nemen om ervoor te zorgen dat jonggehandicapten die naar vermogen
werken op de dagbesteding niet achter de geraniums komen te zitten
vanwege het ontbreken van noodzakelijke voorzieningen?

Antwoord 2 en 3

Ik acht het niet wenselijk dat mensen genoodzaakt zijn hun dagbesteding
op te zeggen, omdat ze geen vergoeding krijgen voor orthopedische
schoenen. Dit is ook niet nodig. Indien er sprake is van dagbesteding
geïndiceerd vanuit de AWBZ worden orthopedische schoenen die nodig
zijn om in de dagbesteding activiteiten te kunnen verrichten, vergoed
vanuit de Zorgverzekeringswet. Hierbij geldt dat de orthopedische
schoenen geschikt moeten zijn om de beperkingen/belemmeringen van
verzekerde in aanvaardbare mate te compenseren, en daarbij de concrete
feiten en omstandigheden waarin de individuele verzekerde op het
gebruik ervan is aangewezen, in aanmerking moeten worden genomen.
Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met het gebruik van de
schoenen in de dagbesteding.

 

Geplaatst op 09/05/2012

‹ Terug naar het nieuwsoverzicht